FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
पोलिथिन पाइप वितरण कार्यविधि,२०८० ८०/८१ 01/31/2024 - 13:22 PDF icon पोलिथिन पाइप वितरण कार्यविधि,२०८०.pdf
सहिदभूमि गाउँपालिकाको कार्यसञ्चालन निर्देशिका, २०८० ८०/८१ 11/29/2023 - 11:35 PDF icon सहिदभूमि गाउँपालिकाको कार्यसञ्चालन निर्देशिका, २०८०.pdf
कृषक समुह गठन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि,२०८० ८०/८१ 11/28/2023 - 15:21 PDF icon कृषक समुह गठन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि,२०८०.pdf
सहिदभूमि गाउँपालिकाको नगर प्रहरी सेवा सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०८० ८०/८१ 08/28/2023 - 11:32 PDF icon सहिदभूमि गाउँपालिकाको नगर प्रहरी सेवा सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०८०.pdf
गाउँसभा सदस्य पूर्वाधार कार्यक्रम कार्यन्वयन कार्यविधि,२०७७(पहिलो संसोधन २०८०) ७९-८० 08/24/2023 - 12:29 PDF icon गाउँसभा सदस्य पूर्वाधार कार्यक्रम कार्यन्वयन कार्यविधि,२०७७(पहिलो संसोधन २०८०).pdf
एम्बुलेन्स भाडा उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९(पहिलो संसोधन २०८०) ७९-८० 08/24/2023 - 12:26 PDF icon एम्बुलेन्स भाडा उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९(पहिलो संसोधन २०८०).pdf
सहिदभूमि गाउँपालिकाको भू-उपयोग क्षेत्र वर्गीकरण सम्बन्धी मापदण्ड तथा आधारहरू -२०७९ ७९-८० 08/03/2023 - 11:28 PDF icon सहिदभूमि गाउँपालिकाको भू-उपयोग क्षेत्र वर्गीकरण सम्बन्धी मापदण्ड तथा आधारहरू -२०७९.pdf
करार सेवााम कार्यरत कर्मचारीहरुको कार्य सम्पादन स्तर मूल्याङ्कन मापदण्ड २०७८ ७९-८० 07/10/2023 - 14:17 PDF icon करार सेवााम कार्यरत कर्मचारीहरुको कार्य सम्पादन स्तर मूल्याङ्कन मापदण्ड २०७८_page-0002.pdf
सहिदभूमि गाउँपालिकाको कर्मचारीको तह वृद्धि/बढुवा सम्बन्धी कार्यविधि, २०८० ७९-८० 07/08/2023 - 14:35 PDF icon सहिदभूमि गाउँपालिकाको कर्मचारीको तह वृद्धि बढुवा सम्बन्धी कार्यविधि, 20८०.pdf
सहिदभूमि गाउँपालिका धनकुटाको भू-उपयोग कार्यान्वयन कार्यविधि-२०७९ ७९-८० 07/06/2023 - 15:36 PDF icon सहिदभूमि गाउँपालिका धनकुटाको भू-उपयोग कार्यान्वयन कार्यविधि-२०79.pdf

Pages